نويسنده موضوع: چارت درسی دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق  (دفعات بازديد: 59611 بار)

0 کاربر و 3 مهمان درحال ديدن موضوع.

آفلاين MohandesSaem

 • کاربر ساده سطح اول
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 16
 • -دريافتي: 98
 • ارسال: 51
 • http://bitronic.ir/forum/index.php?board=29.0
  • کارشناسي ارشد مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير (*پلي تکنيک تهران)
  • وبلاگ عرضه جزوات دستنويس کلاسهاي حضوري کنکور ارشد برق(پارسه-ماهان-نصير-کوثر-بينش)
*** لیست دروس  ارشد در گرایش ها و شاخه های مورد توجه ...........***در دانشگاه های مختلف کمی با هم تفاوت دارند و دقیقا مثل هم نیستند.......

مهندسي برق - قدرت (الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريك ي )، زمينه تحقيقاتي دانشجويان در اين
گرايش شامل تجزيه و تحليل ، طراح ي و كنترل ماشينهاي الكتريكي و كاربرد و بررس ي مسائل جانبي آنها م ي باشد . در
زمينه الكترونيك قدرت نيز تمركز بر روي طراح ي ، ساخ ت و بررس ي انواع مبدلهاي الكترونيك قدرت ، كاربرد آنها در
صنعت و اثرا ت آن بر روي كيفيت برق مي باشد.
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - قدرت (الكترونيك قدرت و ماشينها ي الكتريكي )
دروس جبراني
6 واحد) )
- الكترونيك صنعتي
III - ماشين هاي الكتريكي
دروس اجباري
9 واحد) )
سه درس از ميان :
- تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي
I - الكترونيك قدرت
- كنترل ماشينهاي الكتريكي
- طراحي ماشين هاي الكتريكي
- كيفيت توان الكتريكي
- عايقها و فشار قوي پيشرفته
- كنترل مدرن
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد قدرت* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
12 واحد يا 15 واحد) )
انعطاف پذير AC يا DC - سيستم هاي انتقال
- كنترل توان راكتيو
- اصول ابررسانايي
- بررسي و شناخت انرژي هاي نو
- حالت هاي گذراي سيستم هاي قدرت
- قابليت اطمينان در سيستم هاي قدرت
- مبدلهاي تشديدي و كليدزني نرم
- مدلسازي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)
« آخرين ويرايش: 29 شهريور 1391 - 21:45:16 توسط علی علی پور ریکنده »
*مهندس یوسف تبار-کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه پلی تکنیک تهران و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان.

آفلاين MohandesSaem

 • کاربر ساده سطح اول
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 16
 • -دريافتي: 98
 • ارسال: 51
 • http://bitronic.ir/forum/index.php?board=29.0
  • کارشناسي ارشد مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير (*پلي تکنيک تهران)
  • وبلاگ عرضه جزوات دستنويس کلاسهاي حضوري کنکور ارشد برق(پارسه-ماهان-نصير-کوثر-بينش)
مهندسي برق - كنترل ، هد ف از اين دوره تربيت دانشجوياني با تواناي ي تجزيه و تحليل سيستم ها و كنتر ل فرآيندها
اعم از خطي ، غيرخطي و ديجيتال با كاربردهاي مختلف از جمله صنعتي و نظامي مي باشد . دانش آموختگان اين دور ه
قابليت پژوهش ، آموزش و نوآوري در زمين ه سيستم هاي صنعتي و ابعاد وسي ع و كنترل آنها را با پارامترها ي مختلف را
خواهند داشت .
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - كنترل
دروس جبراني
6 واحد) )
- كنترل مدرن
- كنترل ديجيتال و غير خطي
دروس اجباري
9 واحد) )
سه درس از پنج درس :
- كنترل بهينه
- كنترل سيستم هاي چند متغيره
- كنترل مقاوم
- كنترل غيرخطي
- رياضيات مهندسي پيشرفته
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد كنترل* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
12 واحد يا 15 واحد) )
- پردازش علائم ديجيتال 1
- تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه
- شناسايي سيستم ها
- كنترل مبتني بر پيش بيني مدل
- فيلترهاي وفقي
- ناوبري اينرسي
- كنترل تطبيقي
- منطق فازي و كاربردهاي آن
- شبكه هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن
- كنترل سيستم هاي ابعاد وسيع
- كنترل هوشمند
- كنترل ربات 1
- كنترل ربات 2
- ابزار دقيق پيشرفته
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)
*مهندس یوسف تبار-کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه پلی تکنیک تهران و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان.

آفلاين MohandesSaem

 • کاربر ساده سطح اول
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 16
 • -دريافتي: 98
 • ارسال: 51
 • http://bitronic.ir/forum/index.php?board=29.0
  • کارشناسي ارشد مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير (*پلي تکنيک تهران)
  • وبلاگ عرضه جزوات دستنويس کلاسهاي حضوري کنکور ارشد برق(پارسه-ماهان-نصير-کوثر-بينش)
مهندسي برق - مخابرات (سيستم )، هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و تحليل و طراحي
سيستمهاي مخابراتي با كاربردهاي مختلف صنعتي و نظامي مي باشد. دانش آموختگان اين دوره قابليت پژوهش ، نوآوري
و تدريس در زمينه سيستمهاي پيشرفته مخابراتي ، فن آوري اطلاعات ، پردازش تصوير و صحبت يا مخابرات سيار،
ماهواره اي يا رادار را خواهند داش ت.
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - مخابرات (سيستم )
دروس جبراني
6 واحد) )
- مخابرات 2
I - پردازش علائم ديجيتال
دروس اجباري
6 واحد) )
- فرآيندهاي تصادفي
- مخابرات پيشرفته
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد مخابرات* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
15 واحد يا 18 واحد) )
- تئوري كدينگ
- تئوري اطلاعات
- تئوري آشكارسازي
- تئوري تخمين
- تئوري صف
- سيستم هاي سوئيچينگ
- رمزنگاري
- اپتيك فوريه
- اصول سيستم هاي رادار
- مخابرات ماهواره اي
- شبكه هاي مخابرات داده ها
- شبكه هاي مخابرات داده پيشرفته
- انتقال داده و شبكه هاي كامپيوتري
- پردازش صحبت
- پردازش تصاوير ديجيتال
- پردازش زمان - فركانس
- پردازش گرهاي سيگنال
II - پردازش علائم ديجيتال
- مخابرات نوري
- مخابرات نوري آماري
- فيبرنوري
DSP - آزمايشگاه
- فيلترهاي وفقي
- سيستم هاي مخابرات دسترسي باند پهن
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)
*مهندس یوسف تبار-کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه پلی تکنیک تهران و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان.

آفلاين MohandesSaem

 • کاربر ساده سطح اول
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 16
 • -دريافتي: 98
 • ارسال: 51
 • http://bitronic.ir/forum/index.php?board=29.0
  • کارشناسي ارشد مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير (*پلي تکنيک تهران)
  • وبلاگ عرضه جزوات دستنويس کلاسهاي حضوري کنکور ارشد برق(پارسه-ماهان-نصير-کوثر-بينش)
مهندسي برق - مهندسي پزشكي (بيوالكتريك )، هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و
تحليل و طراحي سيستم هاي بيوالكتريك و ابزار دقيق مرتبط با آن است . دانش آموختگان اين دوره قابليت پژوهش -
آموزش و نوآور ي درزمينه هاي بيواينسترومنت ، مدل سازي سيستم هاي بيولوژيك ، تصويربرداري پزشكي يا پرداز ش
سيگنال هاي بيولوژيك را خواهندداشت .
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - مهندس ي پزشكي (بيوالكتريك )
دروس جبراني
12 واحد) )
II و I - فيزيولوژي
- اصول مهندسي پزشكي
I - پردازش علائم ديجيتال
دروس اجباري
18 واحد) )
الف) سه درس از 4 درس زير :
- تصوير برداري پزشكي
- مدلسازي سيستم هاي بيولوژيك
- پردازش علائم حياتي
- بيواينسترومنت
ب )سه درس از 5 درس زير :
- كنترل سيستم هاي عصبي – عضلاني
- اولتراسوند پزشكي
- پردازش و تحليل تصاوير پزشكي
- تشخيص الگو
- مدلسازي عصبي
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد م. پزشكي* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
6 واحد يا 9 واحد) )
MRI - سيستم هاي
- رباتيك
- بيواينسترومينت پيشرفته
- كنترل سيستم هاي بيولوژيك
- بينايي در انسان و ماشين
II - پردازش علائم حياتي
- پردازش زمان – فركانس
- منطق فازي و كاربردهاي آن
دروس ديگر با پيشنهاد استادراهنما به تصويب گروه برسد.
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)
*مهندس یوسف تبار-کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه پلی تکنیک تهران و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان.

آفلاين MohandesSaem

 • کاربر ساده سطح اول
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 16
 • -دريافتي: 98
 • ارسال: 51
 • http://bitronic.ir/forum/index.php?board=29.0
  • کارشناسي ارشد مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير (*پلي تکنيک تهران)
  • وبلاگ عرضه جزوات دستنويس کلاسهاي حضوري کنکور ارشد برق(پارسه-ماهان-نصير-کوثر-بينش)
مهندسي برق - الكترونيك (سه گرايش ): هدف از اي ن دوره تربيت دانشجوياني با تواناي ي طراحي ادوات ،
مدارهاي مجتمع و سيستمها ي الكترونيك و سيستمها ي ديجيتال با كاربردهاي فني و صنعتي ، و همچني ن قابليت پژوهش ،
نوآوري و تدريس درزمينه ادوات نيمه هادي ، مدارها ي الكترونيكي ، كاربرد ميكروپروسسورها، مدارها ي واسطه كامپيوتري ،
پردازش سيگنال هاي ديجيتال وتوانايي تجزيه وتحليل سيستم هاي الكترونيكي و ديجيتا ل مي باشد.

دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (ديجيتال )
دروس جبراني
6 واحد) )
I - ريزپردازنده
I - پردازش علائم ديجيتال
دروس اجباري
12 واحد) )
- مدارهاي مجتمع خيلي فشرده
II - ريز پردازنده
- مدارهاي واسطه كامپيوتري
يكي از دو درس :
- انتقال داده و شبك ههاي كامپيوتري
- برنامه نويسي كاربردي پيشرفته
سمينار كارشناسي ارشد 2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد الكترونيك* 9 واحد يا 6 واحد
دروس اختياري
9 واحد يا 12 واحد) )
- معماري كامپيوتر پيشرفته
- الكترونيك ديجيتال
- امنيت در سيستمها و شبك ههاي كامپيوتري
- شبكه هاي مخابرات داده
- پردازش تصاوير ديجيتال
- برنامه نويسي اينترنت
- شبكه هاي عصبي
- طراحي توسط زبانهاي سخ تافزاري
- سيستمهاي فازي
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي شود.
جمع : 32 واحد (براي دوره بدون پايان نامه 35 واحد)
*مهندس یوسف تبار-کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه پلی تکنیک تهران و فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان.

آفلاين alizard

 • کاربر ساده سطح سوم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 23
 • -دريافتي: 64
 • ارسال: 162
  • بی ثوات!
سلام
اگه ممکنه یکم قسمت الکترونیک رو بیشتر تشریح کنید
فکر میکنم شامل سه گرایش الکترونیک دیجیتال-الکترونیک انالوگ(که فقط با نام الکترونیک شناخته میشود)-میکرو و نانو الکترونیک  بشه.البته اگه اشتباه میکنم اصلاح کنید
میخواستم که در مورد هر کدام چارت دروس رو بنویسید و توضیح دهید
دعا کنید برای من

چی شد پس لطفا همین حالا!

آفلاين alizard

 • کاربر ساده سطح سوم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 23
 • -دريافتي: 64
 • ارسال: 162
  • بی ثوات!
دعا کنید برای من

چی شد پس لطفا همین حالا!

آفلاين ba_safa

 • کاربر ساده سطح اول
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 60
 • -دريافتي: 42
 • ارسال: 87
ممنون ولی به نظر میاد با گرایش الکترونیکی ها مشکل داریا  :icon_razz:
خوشبخت ترین انسانها کسانی هستند که از شادی دیگران لذت ببرند.

آفلاين مهندسي رباتيک

 • کاربر کامل سطح دوم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 26
 • -دريافتي: 463
 • ارسال: 388
 • رشته فقط مهندسي رباتيک
کنکور مهندسی رباتیک

مهندسی رباتیک ، از سه کنکور برق و مکانیک و کامپیوتر دانشجو می پذیرد
در کنکور برق گرایش شماره 10 است

-    مجموعه مهندسی برق:
a.    زبان عمومی و تخصصی        ضریب 3
b.    ریاضیات             ضریب 4
c.    مدارهای الکتریکی 1 و2     ضریب 3
d.    الکترونیک 1و2        ضریب 3
e.    ماشین های الکتریکی 1و2     ضریب 3
f.    کنترل خطی        ضریب 4
g.    مدار منطقی و ریزپردازنده ها    ضریب 4
h.    سایر دروس        ضریب 0


==================

دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی رباتیک

دروس رشته مهندسی رباتیک به شرح زیر تعیین گردید:


•    دروس اصلی رشته رباتیک به شرح زیر تعیین گردید:


اتخاذ 4 درس از دروس زیر:


1-    ریاضیات برای رباتیک             3 واحد
2-    سینماتیک و دینامیک رباتها         3واحد
3-    ناوبری رباتها          3 واحد
4-    کنترل ربات        3 واحد
5-    بینائی ربات        3 واحد
6-    هوش محاسباتی        3 واحد


•    دروس اختیاری رشته رباتیک به شرح زیر تعیین گردید:


انتخاب 12 واحد از دروس زیر:


1.    دو درس از دروس کارشناسی ارشد گرایش های برق، مکانیک، و کامپیوتر با تصویب گروه
2.    یک درس از دروس کارشناسی ارشد سایر رشته های مهندسی و یا علوم با تصویب گروه
3.    مباحث ویژه در رباتیک    3واحد
4.    ربات های انسان نما        3واحد
5.    ربات های پرنده        3واحد
6.    ربات های دریایی و زیردریایی    3واحد
7.    ریز رباتها            3واحد
8.    بیو رباتیک            3واحد


•    تعداد واحد های درس پروژه 6 واحد تعیین گردید.
•    تعداد واحد های درس سمینار 2 واحد تعیین گردید.

 
هرکه را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند

آفلاين مهندسي رباتيک

 • کاربر کامل سطح دوم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 26
 • -دريافتي: 463
 • ارسال: 388
 • رشته فقط مهندسي رباتيک
کنکور مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک ، از دو کنکور برق و مکانیک  دانشجو می پذیرد
در کنکور برق گرایش شماره 8 است
 
 
-    مجموعه مهندسی برق:
a.    زبان عمومی و تخصصی        ضریب 2
b.    ریاضیات             ضریب 4
c.    مدارهای الکتریکی 1 و2     ضریب 4
d.    الکترونیک 1و2        ضریب 4
e.    ماشین های الکتریکی 1و2     ضریب 4
f.    کنترل خطی        ضریب 4
g.    مدار منطقی و ریزپردازنده ها    ضریب 4
h.    سایر دروس        ضریب 0
 
 
======================
 
 
دروس کارشناسی ارشد مکاترونیک
 

* سه درس 3 واحدی اجباری (9 واحد)
* سه درس 3 واحدی اختیاری عمومی (9 واحد)
* دو درس 3 واحدی اختیاری تخصصی (6 واحد)
* سمینار کارشناسی ارشد (2 واحد)
* پروژه کارشناسی ارشد (6 واحد)
# جمع 32 واحد
 
 
a. دروس جبرانی (پیشنیاز):
 
الکترونیک
مدارهای منطقی
سیستم های کنترل خطی
استاتیک و مقاومت مصالح
دینامیک
طراحي اجزا ماشين
ساختار وزبان كامپيوتر
 
 
b. دروس اجباری:
 
1- ریاضی مهندسی پیشرفته
2- مکاترونیک 1
3- مکاترونیک 2
 
 
c. دروس اختیاری عمومی (انتخاب سه درس)
 
1- رباتیک پیشرفته
2- کنترل خودکار پیشرفته
3- شناسائی سیستم ها
4- برنامه ریزی و کنترل تولید و کیفیت
5- حساسه ها و کالیبراسیون ربات
6- شبکه های عصبی
7- شبیه سازی در بیومکاترونیک
8- هوش مصنوعی و سیستم های خبره
9- مدیریت کیفیت و عملیات
10- مدیریت تجاری و بازرگانی
11- اتوماسیون صنعتی
 
 
d. دروس اختیاری تخصصی (انتخاب دو درس با توجه به گرایش ، با نظر استاد راهنما)
 
1- دو درس از دروس گرایش های برق، مکانیک، کامپیوتر و یا مهندسی پزشکی
2- کنترل محرکه های الکتریکی
3- روش اجزاء محدود
4- تئوری وت کنولوژی ساخت نیمه هادی ها
5- اتوماسیون در تولید
6- تکنولوژی مواد نوین: مرکب  ، چندلایه ای ، پوشش داده شده
7- سیستم های بلادرنگ
8- شبیه سازی رایانه ای
9- هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته
10- بهینه سازی درطراحی وتولید
11- مبانی ماشین
12- هوش مصنوعی توزیع شده
 
=============

گرایش های کارشناسی ارشد مکاترونیک

1- اتوماسیون  (در بعضی از دانشگاه ها با عنوان "اتوماتیک و کنترل تولید" شناخته می شود)
2- طراحی سیتم های مکاترونیکی (در بعضی از دانشگاه ها با عنوان "طراحی مکاترونیکی رباتها" شناخته می شود)
3- ارتباطات جنبی انسان ، ماشین و کامپیوتر (در بعضی از دانشگاه ها با عنوان "HMI" شناخته می شود)
4- بیومکاترونیک (تا کنون در هیچ یک از دانشگاه های ایران ارائه نشده است)

* لازم به ذکر است پر طرفدار ترین گرایش مکاترونیک ، گرایش "اتوماسیون" می باشد.
هرکه را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند

آفلاين multi

 • کاربر تازه وارد سطح چهارم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 1
 • -دريافتي: 23
 • ارسال: 36
 • If there is a will,there is a way
  • در مورد کامپیوتر و الکترونیک
سلام.از الكترونيك اجزاء دقيق خبر داريد در چه رابطه اي هستش؟فيلد كاريش چطوره؟
Hope For The Best
Plan For The Worst

آفلاين sara.88

 • کاربر تازه وارد سطح سوم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 24
 • -دريافتي: 4
 • ارسال: 26
  • الکترونیک_کارشناسی
ممنون بابت مطالبتون

تو گرایش الک درس ریز پردازنده که نوشتین اجباری یعنی جز دروسیه که تو کارشناسی پاس کردیم ما الکترونیکیا؟
ریز پردازنده =میکروپروسسور خودمون؟

آدم شک میکنه گاهی اسما عوض میشن.....
میشه یکی جواب بده؟
مرسی
بسیار سفر باید....

آفلاين رضا شفقی

 • همکار بخش نظارتی، فرهنگی
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 1736
 • -دريافتي: 3598
 • ارسال: 1994
 • I LOVE ELECTRONIC
  • دانشجوی دکترای الکترونیک
  • الکترونيک
به نظر میرسه یه ایرادهایی تو لیست وجود داره چون تا جاییکه من میدونم دروس اجباری الکترونیک مدارات مجتمع ، تئوری تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی و فیزیک کوانتم هست. سعی می کنم در اولین فرصت چارت مربوط به وزارت علوم رو بذارم!
It's nice to be important but it's important to be nice!

آفلاين ahmadpashaei

 • Moderator
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 326
 • -دريافتي: 1256
 • ارسال: 1593
  • M.Sc of Control,K.N.Toosi-M.Sc Automation Bologna,Italy
کنترل دیجیتال و غیر خطی هم باهم نیستن.
جانم به فدای ائمه اطهار
می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.

آفلاين بعد هر سختی آسانی نیز هست

 • کاربر نیمه حرفه ای سطح سوم
 • *
 • تشکر
 • -اهدايي: 777
 • -دريافتي: 449
 • ارسال: 855
 • دانشجوی کارشناسی ناپیوسته
سلام ببخشین میشه کرایش های زیر رو هم درسهاشو بگین
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (ادوات )
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (ادوات میکرو - نانوالکترونیک  )

دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (مدار و سیستم )
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (پژوهش دیجیتال )
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (پژوهش آنالوگ )
دروس كارشناسي ارشد مهندس ي برق - الكترونيك (مدارهای میکرو الکترونیک )
رشته ی مهندسی فوتونیک 
و همچنین رشته نافناوری که گویا فقط تبریز میگیره
قرمزی ها برام مهمترند

اگر راههایی میشناسید که بتونم درساشونو بفهمم به من بگید مثلا سایتی یا آدرسی یا ....
مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .